CAPITOL 5: ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorialăwww.vestart.ro

Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială se desfăşoară în cadrul campaniilor de informare şi intâlniri individuale. În cadrul proiectului a fost creat un site care prezintă informaţii referitoare la calendarul campaniilor de informare, criterii de selecţie a grupului ţintă.

Selectarea grupului ţintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare

Selecţia grupului ţintă se va face cu respectarea unui număr minim 15 persoane provenind din fiecare judeţ al regiunii (Timiş, Arad, Caraş-Severin Hunedoara ), cu respectarea următorilor indicatori, cel puţin 50% trebuie să fie femei.

Fiecare persoană selectată în grupul ţintă va prezenta la secretariatul proiectului un dosar conţinând următoarele documente în copie: CI, certificat de naştere, certificat de casătorie (după caz), diploma de studii, CV.

Derularea programului de formare antreprenorială

Programul de formare antreprenorială are o durată de 48 de ore/participant şi este autorizat ANC şi se va derula pe dura a 12 zile cu o medie de 4 ore/zi şi o zi de examinare. În urma examenului de evaluare fiecare participant va primi certificatul de absolvire însoţit de fişa competenţelor.

Evaluarea programului de formare va avea o probă teoretică-test grilă şi o probă practica -susţinerea planului de afaceri elaborat în cadrul orelor de curs.

Selectarea planurilor de afaceri care vor fi finanţate în cadrul proiectului suma maximă/plan de afaceri selectat 40.000 euro, reprezentând 178.000 lei

Selectarea planurilor de afaceri se va face în baza unui concurs iar comisia de selecţie va fi formată din reprezentanţi ai mediul de afaceri, reprezentaţi din mediul bancar şi antreprenori de succes din Regiunea de Vest. Vor fi selectate 54 de planuri de afaceri din care: minim 2 initiaţive vor fi finanţate în fiecare judeţ din regiunea Vest; maxim 10 iniţiative care prevăd activitãţi economice ce se încadreazã în CAEN, Secţiunea G – Comerţ cu ridicata şi cu amãnuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor, cu excepþia Grupei 452 – Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;  minim 6 iniţiative vor promova concret sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scãzute de dioxid de carbon şi eficientã din punct de vedere al utilizãrii resurselor; minim 6 initiative vor promova inovarea socialã; minim 14 planuri de afaceri selectate vor propune activităţi ce vor promova utilizare şi  calitate TIC prin implementarea unor soluţii TIC în procesul de producţie / furnizare de bunuri, prestare de servicii şi/sau execuţie de lucrãri, respectiv minim 6  initiaţive finanţate prin intermediul schemei de minimis vor propune activităţi ce vor promova consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice şi/sau a inovării, prin derularea de activităţii specifice, minim 6  planuri selectate vor propune activităţi ce vor promova dezvoltarea durabilă prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării durabile de către strat-up.

Regulamentul concursului de planuri de afaceri este conceput astfel  încât subvenţiile să fie acordate persoanelor ale căror planuri de afaceri eligibile sunt cele mai fezabile şi întrunesc toate elementele unei afaceri de succes.

Pentru aceasta vor fi selectaţi de către Liderul de proiect specialişti în Comisia de evaluare a planurilor de afaceri independenţi de activităţile solicitantului şi a partenerului, specialişti  care vor dovedi experienţă şi competente solide în evaluarea potenţialului de succes şi de risc al unei afaceri. Diseminarea rezultatelor concursului se va realiza prin intermediul unei conferinţe.

Efectuarea stagiilor de practică

Cele 54 de persoane a căror planuri de afaceri au fost selectate în urma concursului vor participa la stagii de practicã cu o duratã de minim 40 de ore la firme cu activitate similară.

Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat,  a serviciilor personalizate de consiliere/consultanţă/mentorat ulterior finalizării procesului de selecţie a planurilor de afaceri

Administratorul schemei de antreprenoriat va furniza  servicii personalizate de consiliere/consultanţă/mentorat  care  facilitează şi oferă asistenţă celor 54 de beneficiari pentru implementarea planurilor de afaceri  în vederea  eliminării oricăror lacune privind planurilor de afaceri şi a decontării cheltuielilor  în concordanţă cu bugetul aprobat şi cu eligibilitatea cheltuielilor.

Asigurarea înfiinţării şi demarării fucţionării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

Înfiinţarea unei firme este, pentru majoritatea antreprenorilor, reprezintă primul pas în mediul de afaceri.

Alegerea sediului social, a denumirii firmei precum şi a formei juridice sunt operaţiuni importante în procesul de înfiinţare a unei societăţi, alegerea obiectului de activitate se face conform clasificării din noul Cod CAEN, se poate stabili un singur obiect principal de activitate şi un număr nelimitat de obiecte secundare de activitate, care este cuantumul taxei de înregistrare a firmei tale, cum  este corelat cu numărul de coduri care compun obiectul de activitate sunt problemele de care se lovesc majoritatea celor care doresc să-şi înfiinţeze o firmă şi de aceea în cadrul proiectului cei 54 de beneficiari ai schemei de ajutor de minimis a căror planuri de afaceri au fost selectate vor benefiacia de sprijin şi consiliere juridică personalizată privind demersurile şi documentele necesare pentru înfiinţarea intreprinderilor.

De asemenea, în cadrul proiectului se vor organiza: sesiuni  individuale de mentoring în domeniile: Management general, marketing şi Mecanisme de asigurare a sustenabilităţii/durabilităţii şi de gestionare a riscurilor, management financiar şi al resurselor umane, sesiuni de consultanţă privind înfiinţarea şi demararea afacerii, obţinere de avize, autorizaţii legislaţia muncii, legislaţia în domeniul achiziţiilor, contracte comerciale/drept comercial.

Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

Fiecare din cei 54 de beneficiari ai ajutorului de minimis vor beneficia în cadrul proiectului de atât de consiliere financiară oferită de un expert consultanţă şi monitorizare finaciară care împreună cu beneficiarul se va asigura ca fondurile din ajutorul de minimis sunt plătite din contul  special deschis şi comunicat şi sunt derulate exclusiv pentru plăţile necesare dezvoltării intreprinderii, documentaţia aferentă achiziţiilor intreprinderilor se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare, cât şi consiliere şi monitorizare afacere în cadrul căreia se vor discuta probleme legate de managementul general şi operational, marketing, mecanisme de asigurare a sustenabilităţi/durabilităţi şi de gestionare a riscurilor.

Program de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate

Prin programul de monitorizare a funcţionării şi dezvoltării afacerilor înfiinţare  se urmăreşte: monitorizarea activitãţii întreprinderilor înfiinţate, inclusiv exploatarea şi sustenabilitatea ideii de afacere asumate în sensul dezvoltãrii, şi nu doar al supravieţuirii în piaţã, cu acordarea unei atenţii deosebite menţinerii locurilor de muncă create precum şi funcţionalităţii întreprinderilor create, prin sesiuni de schimb de bune practici şi workshopuri în care sunt invitaţi antreprenori de succes.